iArcian 'smile'

events/daily 2012. 9. 10. 14:52

 

iArcian 'smile'

 

 

좋은 웃음은 집안의 햇살이다.          - 텍 크레이-

 

 

마음의 힘이란 참 위대한 것이다.

올바른 마음의 자세, 즉 용기, 솔직함.

그리고 명랑한 웃음을 늘 지니고 있어야 한다.          -앨버트 허버드-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted by iarc

comment